Ośrodek Maria
Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl

Przyroda

Na stopniowo odsłaniających się fragmentach dna Jeziora Ostrowskiego pojawiły się liczne gatunki roślinności wodnej m.in.: sit członowaty, turzyca, ostrożne błotny. Nad brzegiem jeziora znajdują się również kolonie lęgowe czapli siwej.

Las Jednym z elementów środowiska naturalnego, robiącym największe wrażenie są lasy, które na terenie gminy Jeziora Wielkie zajmują powierzchnię 2555 ha. Wśród nich wyróżnić można kompleks Lasów Miradzkich, stanowiących pozostałość dawnej puszczy porastającej obszar Polski. Na ich terenie występują szczególne walory, do których zaliczyć można: bogactwo flory i fauny, liczne torfowiska oraz tereny wodno- leśne, przyciągające nie tylko przyrodników czy ornitologów, ale także liczne rzesze turystów. Lasy te posiadają trzy główne typy drzewostanów: bór mieszany świeży, las mieszany świeży oraz las mieszany wilgotny. Wśród drzew dominuje sosna pospolita, porastająca suche gleby piaszczyste. Duże skupisko tego gatunku znajduje się w pobliżu miejscowości Kuśnierz. Ponadto występuje stosunkowo duża liczba gatunków liściastych z przewagą dębu szypółkowego, buka zwyczajnego, klonu, brzozy, a na terenach podmokłych- olchy. Teren ten stanowi Obszar Krajobrazu Chronionego Lasów Miradzkich. Druga część obszaru leśnego gminy stanową lasy łęgowe i wierzbowo- topolowe występujące licznie w dolinie Gopła, a także łęgi jesionowo- olchowe, w których dominującymi gatunkami drzew są: olsza, jesion, klon oraz grab.

Do ważniejszych zbiorowości roślinnych występujących na terenie gminy zaliczyć należy również roślinność łąkową, porastającą łąki bagienne, wilgotne świeże i suche.

Obszary leśne zamieszkiwane są przez liczne gatunki zwierząt lądowych, do których zaliczyć można: jelenia, sarnę, dzika, zająca.

Strona główna Dodaj do ulubionych Napisz do nas
Pogoda